Miljöansvar

Enligt förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska företag
som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden vara anslutna och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Fantasiboxen AB (Box2You.se) är naturligtvis anslutna och tar vårt miljöansvar.

Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet
mellan producenterna och kommunerna. Sedan dess har svenskarna samlat in nära en miljon ton elavfall.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att miljöpolitiska beslut genomförs.
De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling.

Deras vision är en bra livsmiljö för människan och Allt Annat levande nu och
för kommande generationer.

EE-och Batteriregistret som är en del av Naturvårdsverket är till för oss som
tillverkar, importerar och säljer elektriska och elektroniska produkter eller
Batterier i Sverige. Vi skall som producent anmäla vårt företag och redovisa
uppgifter till Naturvårdsverket.

Som importör måste vi vara anslutna till Naturvårdsverket / EE-registret.
Allmänt om återvinning
Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter infördes i
augusti 2005 genom det s k WEEE direktivet. Producentansvaret innebär
att Box2You som importör har ansvar för de produkter som satts på
den svenska marknaden. 

Ett av kraven som ställs i lagstiftningen är att det finns ett fungerande
insamlingssystem, det hjälper El-Kretsen oss med.

Systemet är enkelt för hushållen, som lämnar sina elprodukter på samma
ställe som de lämnar annat avfall. Det är även praktiskt för producenterna,
som genom El-Kretsen får tillgång till ett nationellt och väletablerat system.
Elretur är det enda heltäckande, nationella systemet i Sverige.
El-Kretsen
El-Kretsen är ett icke vinstdrivande servicebolag som ägs av 20 bransch-
föreningar. Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa producenterna
att uppfylla producentansvaret för elektronik och Batterier.

Knappt 1300 företag är anslutna inom elektronik och 500 anslutna batteri-
producenter. El-Kretsen har ett tätt samarbete med kommunerna sedan 2001.

El-Kretsens verksamhet är att organisera och administrera insamling och
återvinning av elprodukter och Batterier samt rapportera resultaten till deras
kunder samt till berörda myndigheter. De arbetar ständigt med att söka den
miljömässigt och ekonomiskt bästa behandlingen av den uttjänta elektronik
som de samlar in.
Rapportering av produkter
Som importör är vi skyldiga att rapportera följande till Naturvårdsverket.
Sålda mängder, insamlade mängder, behandlade och återvunna mängder.

Vi är skyldiga att årligen rapportera till Naturvårdsverket: Sålda mängder,
insamlade mängder, behandlade och återvunna mängder, fullgörandet
av förordningen.

Vi låter El-Kretsen rapportera fullgörandet, insamlade och behandlade
mängder samt deklarerad försäljning i Sverige till Naturvårdsverket.

Istället för att El-Kretsen sammanställer och skickar ut informationen om
insamlade och behandlade mängder till oss som kund så rapporteras den
informationen direkt till Naturvårdsverket av E-Kretsen.